Zoologi

Vores mål er at dokumentere og klassificere Jordens umådelige diversitet af både nulevende og uddøde arter, og gøre denne viden tilgængelig for videnskaben og det øvrige samfund. Gennem globalt samarbejde, opbygning af samlinger og uddannelse af forskere er vi med til at rekonstruere 'Livets Træ', som hjælper os til at forklare, hvordan Jordens liv har udviklet sig, og hvordan vi bedst bevarer det.

Projekt-eksempler:

  1. Indblik i mikrobiomerne hos insekter: Odonata, Orthoptera & Heteroptera
  2. Symbiose mellem fugle og deres tarmflora
  3. Insektspredning i tid og rum: Indsigt fra studiet af biller (Coleoptera) fra den danske ø Læsø
  4. Interaktivt billedkatalog over udvalgte danske sommerfugle
  5. De danske masketæger (Tingidae) og piesmatider (Piesmatidae): udbredelse, ændringer gennem tid og potentielle arter
  6. En sammenligning af fossile og nulevende dybt-havs koralrevs krebsdyr med særlig henblik på Faxe kalkbrud
  7. Morfologiske noter angående tidevandslægten Echiniscoides (Heterotardigrada) med en rebeskrivelse af den ektoparasitiske art E. hoepneri

Indblik i mikrobiomerne hos insekter: Odonata, Orthoptera & Heteroptera

Mikrobiomerne hos syv forskellige insekter fra Odonata, Orthoptera & Heteroptera undersøges. Bakterier, som er associeret med tarmkanalen hos disse insekter, identificeres ved sekventering af deres 16S rDNA-gen, og microbiomerne sammenlignes med relation til værternes økologi. Bakteriernes fylogeni rekonstrueres og sammenholdes med tidligere publicerede studier over såvel insekt–bakterie symbioser som fritlevende bakterier, og associeringen mellem de sekventerede bakterier og deres insektvært diskuteres.

Studerende: Cecilie Skræp Svenningsen  Vejleder: Thomas Pape (tpape@snm.ku.dk)

Symbiose mellem fugle og deres tarmflora

Tarmfloraen hos spurvefugle undersøges. Projektet har medført feltarbejde i Papua New Guinea og laboratoriearbejde med det formål at ekstrahere og sekventere 16S rDNA genet for at identificere sammensætningen af bakterielle samfund. Projektet medvirker til at kaste lys over symbioser mellem fugle of deres tarmflora og søger yderligere at finde sammenhænge mellem symbiose og deres betydning for fugles tilpasningsevner og udnyttelse af nye nicher.

Studerende: Kasun Bodawatta. Vejledere: Knud Jønsson (kajonsson@snm.ku.dk) og Michael Thomas-Poulsen, Department of Biology

Insektspredning i tid og rum: Indsigt fra studiet af biller (Coleoptera) fra den danske ø Læsø.

Læsø er en lille og smuk ca. 3000 år gammel dansk ø. Hvordan fik den sin insektfauna? Hvordan kunne små biller krydse de >20 km hav, der adskiller Læsø fra Danmark eller Sverige, for at kolonisere den? For at besvare disse spørgsmål foretog Aslak statsistiske analyser af datasæt for 1075 arter af rovbiller (Staphylinidae) i området (306 af disse arter på Læsø), for at finde karaktertræk, der kunne hjælpe visse arter med at kolonisere øen. Han udforskede også Læsø- og fastlandspopulationer af en vingeløs art Carabus arvensis (Carabidae) ved hjælp af SNP analyse af hele genomet. Overordnet viste hans resultater, at de 20-40 km vand, der isolerer Læsø, ikke fungerer som en stærk barriere for billers spredning til øen. Istedet er det økologiske faktorer såsom habitattilgængelighed, der har en stærkere effekt på succesfuld kolonisering. Projektet var især sjovt på grund af feltarbejde i Jylland, Sverige og på Læsø.

Studerende: Aslak Kappel Hansen. Vejleder: Alexey Solodovnikov (asolodovnikov@snm.ku.dk)

Interaktivt billedkatalog over udvalgte danske sommerfugle

Der blev produceret illustrationer af 44 udvalgte arter af dagsommerfugle. Illustrationerne blev sat op i et katalog i iBooks Author. Man navigerer i kataloget efter den dominerende farve på dyrene og i øvrigt ved at scrolle i billedgalleri. Udover billederne taget af samlingsdyr indeholder kataloget også billeder af levende dyr i naturen, mestendels stillet til rådighed af naturfotografer. Kataloget vil indgå i den større insektguide BugDex der er under udarbejdelse til brug på feltkurser på KU og også vil blive gjort offentlig tilgængelig. Der har de sidste tre år været udført adskillige tilsvarende projekter ved Biosystematik omhandlende andre insektgrupper som fungerer som udkast til dele af Bugdex.

Desuden indeholdt projektet en kort redegørelse for mulige årsager til tilbagegang i diversiteten i danske storsommerfugle i løbet af de sidste 100 år.

Studerende: Line Kræmmer. Vejleder: Lars Vilhelmsen (lbvilhelmsen@snm.ku.dk)

De danske masketæger (Tingidae) og piesmatider (Piesmatidae): udbredelse, ændringer gennem tid og potentielle arter

Udbredelsen af danske masketæger (familien Tingidae) og piesmatider (familien Piesmatidae) kortlægges på basis af danske museumssamlingern, nyindsamlet materiale og oplysninger fra danske amatørentomologer via portalen ”Fugle og Natur”. Ændringer i udbredelsen over tid diskuteres. Potentielle arter, dvs. arter der kan forventes at dukke op i Danmark, inddrages også. Bestemmelsesnøgler til danske og potentielt danske arter indgår. Alle de fund der danner basis for kortene, uploades til GBIF-portalen.

Studerende: Kimmie Møenbo Jensen. Vejleder: Henrik Enghoff (henghoff@snm.ku.dk)

En sammenligning af fossile og nulevende dybt-havs koralrevs krebsdyr med særlig henblik på Faxe kalkbrud

Det er stadig et mysterium, hvordan livets opblomstring i oceanerne tog sin begyndelse efter den voldsomme masseuddøen for 66 mio. år siden. Dette projekt bruger fossilerne i den 63 millioner gamle kalk i Faxe kalkbrud som baggrund for at studere krebsdyrdiversiteten på et koldtvandsrev kort efter nævnte masseuddøen. Nogle krebsdyr, såsom de tibende krebsdyr Galateridae, har overlevet indtil i dag uden morfologiske ændringer. Andre grupper såsom slægten Dromiopsis er uddød. Den fossile krebsdyrfauna blev sammenlignet med litteraturdata fra et recent koldtvandsrev, de velkendte Lophelia pertusa rev ud for Norges kyst. Projektet fandt sted i samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum og Geomuseum Faxe.

Studerende: Annette Jørgensen. Vejledere: Jørgen Olesen (SNM) and Jesper Milàn (Geomuseum Faxe)

Morfologiske noter angående tidevandslægten Echiniscoides (Heterotardigrada) med en rebeskrivelse af den ektoparasitiske art E. hoepneri, Kristensen and Hallas, 1980

Bachelor-rapporten omhandler resultaterne af undersøgelser af E. hoepneri, som lever på ruren Semibalanus balonoides og denne parasitiske arts ligheder med andre arter i slægten Echiniscoides, som lever interstitielt eller på marine invertebrater. Rapporten inderholder informationer angående fundet af E. hoepneri på Island.  De morfologiske træk holdes op imod de nye molekylære data for at forsøge at understøtte disse. Prøven fra Island er blevet studeret under lys-mikroskopi og SEM. Resultaterne er blevet sammenlignet med lignende data fra alle beskrevne arter af slægten Echiniscoides. Særligt er kløer, fordøjelsesapparatet, sanseorganer, gonopore og anus blevet undersøgt for lighedspunkter. Udfra de givne data er E. hoepneri fra Grønland den, der er tættest beslægtet med E. hoepneri fra Island. Dette stemmer også overens med de molekylære resultater. Den største morfologiske uoverensstemmelse findes i tarfarven, som formodentligt skyldes anderledes føde. Hanner blev ikke påvist!

Studerende: Dennis Grann og A. William Nielsen. Vejleder: Reinhardt Møbjerg Kristensen (SNM)