Ingeniør Svend G. Fiedler og Hustrus legat til fremme af botanisk og arkæologisk forskning

Borremose jernalder boplads. Foto: Per Ole Rindel.

Fondens formål er at støtte unge lovende botanikere og arkæologer. Der skal tages ligelige hensyn til den forskning, der drives såvel ved universiteterne som ved de øvrige højere læreanstalter og andre forskningscentre i landet. Fortrinsvis skal gives understøttelse til rejser for at muliggøre de understøttede “på fremmede steder at studere de studieobjekter, som de ikke af selvsyn kender fra deres hjemland”. Kun hvor sådant formål ikke foreligger, gives understøttelse til udarbejdelse af videnskabelige afhandlinger, publicering af disse eller til andre videnskabelige formål efter bestyrelsens nærmere skøn.

Ansøgning indeholdende beskrivelse af formålet, budget, CV for ansøgeren (herunder adresse og CPR-nummer) samt evt. referencer og andet relevant materiale sendes elektronisk til Per Ole Rindel, Saxo-instituttet, Københavns Universitet, rindel@hum.ku.dk, og skal være modtaget senest torsdag d. 16 marts 2023.

I forbindelse med indsendelse af legatansøgning til Fiedlers legat skal benyttes et særligt ansøgningsskema, som kan hentes på Fiedlers legats hjemmeside https://uddannelse.snm.ku.dk/fiedlerslegat. Ansøgningen er individuel, og man kan ikke søge på vegne af andre. Ansøgningen skal indsendes som en samlet PDF-fil.

Til brug for vurderingen af ansøgning har vi behov for ansøgerens samtykke til at behandle ansøgerens personoplysninger. Ansøgeren skal derfor også underskrive og indsende en blanket med samtykkeerklæring, som indgår som side 2 i det særlige ansøgningsskema. På Fiedlers legats hjemmeside kan man desuden finde oplysninger om vores databeskyttelsespolitik. Ansøgere kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage.

Hvis ikke alle ovenstående krav er opfyldt, vil der blive set bort fra ansøgningen. I tilfælde af tildeling af legat, vil det bevilgede beløb blive indsat på legatmodtagerens NemKonto, med mindre ønske om indsættelse på anden konto udtrykkeligt er anført i ansøgningen.

Fiedlers legat bliver opslået og kan kun søges én gang om året. Legatportionerne er sædvanligvis på mellem 3.000 og 15.000 kr; de uddeles fortrinsvis til konkrete opgaver (studieture, studier, feltarbejde, museumsarbejde m.v.), der kræver ophold i udlandet. Den primære målgruppe er studerende, ph.d.-studerende, stipendiater og andre med kandidateksamen, men uden fast ansættelse. Udenlandske studerende på ophold i Danmark kan ikke regne med at blive tilgodeset, ligesom der normalt ikke ydes støtte til almindelige uddannelsesophold i udlandet f. eks. i forbindelse med studiet eller et ph.d.-studie. Fiedlers legat er et skattefrit rejselegat. Der ydes derfor ikke støtte til pas, visum, forsikringer, vaccinationer, forplejning og udstyr.   

Besked kan forventes i begyndelsen af april måned. Legatmodtagerne skal aflevere beretning samt regnskab med udgiftsbilag ved årets udgang.

Per Ole Rindel